Proces målrettet det demente menneske


Det mellemmenneskelige møde er altid baseret på empati, anerkendelse og respekt for

det enkelte individ, dets særegenhed, oplevelser og grænser


I BBAUM-interventionen arbejdes der kropsligt og psykosocialt. Målet med interventionen er, at personen opnår optimal funktion og tilfredsstillelse i livet set i forhold til de givne forudsætninger. På den måde reduceres de adfærdsmæssige og psykiske symptomer.

 

Som udgangspunkt for interventionen tegnes der først et billede af det pågældende menneske, så vi som omsorgsgivere tydeligt kan se mennesket og ikke kun "den demente". Livshistorien er en vigtig kilde til information, da vi ved at se på personens levede liv med alt, hvad det har indeholdt, kan få et detaljeret indblik i det unikke menneske, personen er. Desuden fokuseres der på det menneske, person er her og nu, hvor der bl.a. ses på personens reaktionsmønstre og konsekvenserne af personens kognitive skader.

 

For at kunne forstå årsagerne til det pågældende symptombillede analyseres der fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk samt eksistentielt perspektiv. Der arbejdes med personen i relation til sig selv og i relation til andre mennesker. Desuden arbejdes der med personen i relation til de fysiske rammer og personens livsindhold. Analysens formål er også at kortlægge, hvilke udækkede behov personen forsøger at italesætte gennem sin adfærd, samt hvordan interventionen skal sammensættes for at møde det pågældende menneskes behov.   

 

Derefter igangsættes behandlingsforløbet, der består af en kropslig og psykosocial intervention.

 

 

Den kropslige intervention

Den kropslige interventionsdel er en  behandling, hvor der arbejdes med berøring i en kombination af dyb trykmassage og blid facilitering. Der arbejdes med midtlinje, centrum, vejrtrækning, kropsgrænser og fødder. Behandlingen sammensættes med udgangspunkt i det enkelte menneske og personens behov. Igennem forløbet laves der en løbende progrediering af indholdet, så det hele tiden matcher personen her og nu. Det kropslige arbejde kan med fordel indlægges i det daglige møde, så det bliver en del af hverdagsrutinerne. Behandlingen øger personens kontakt til sig selv samt igangsætter processer, som aktiverer menneskets naturlige evne til at opnå en tilstand af ro, tryghed og trivsel.

 

 

Den psykosociale intervention

I den psykosociale interventionsdel arbejdes der med at skabe en tilværelse, der i størst mulig grad matcher det menneske, personen er, så personen oplever sig selv, sit livsindhold og sine relationer meningsfulde, håndterbare og begribelige. 

 

Der arbejdes med at øge omsorgsgiverens evne til at aflæse, forstå og møde det pågældende menneske, så interventionen i størst mulig grad er funderet i observationer, analyser samt handlinger baseret på det demente menneskes behov fremfor at være funderet i omsorgsgiverens personlige tolkninger, behov eller følelser. Desuden arbejdes der med at øge omsorgsgiverens forståelse for det relationelle samspil, som alle parter bevidst og ubevidst bidrager til. Der er fokus på kommunikation og på omsorgsgiverens egen ubevidste måde at være til stede på i relationen.

 

 

Faglig baggrund

BBAUM er baseret på en lang fysioterapeutisk tradition med at fremme trivsel og velvære i mennesker ved brug af berøring og påvirkning af kroppen. BBAUM er udviklet ud fra det helhedsorienterede, fysioterapeutiske behandlingskoncept BBAT (Basic Body Awareness Therapy), der blev lavet i 1970'erne specifikt til at reducere psykiske problemer og fremme mental/kropslig sundhed.